městská policie
V případech, které vyžadují provedení neodkladného zákroku, úkonu nebo jiného opatření, k němuž je zákonem zmocněna Městská policie hl. m. Prahy, zejména je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, je-li páchán trestný čin nebo bezprostředně dochází k jinému protiprávnímu jednání, doporučujeme obrátit se na Centrální operační středisko MP prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 nebo na místně příslušný útvar MP (adresy, telefonní čísla a další kontakty jsou dostupné na www.mppraha.cz). Případně je možné požádat o pomoc kteréhokoliv strážníka ve službě, pokud právě neplní naléhavější úkoly.