Ochrana osobních údajů

Celý dokument o Ochraně osobních údajů si můžete stáhnout ZDE

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů
1.1. Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, jako správce (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“ nebo „Vy“) webové a mobilní aplikace zmente.to (dále jen „aplikace“). Uživatelé mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese posta@praha.eu. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na poverenecgdpr@praha.eu.

1.2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje uživatele, údaje, které uživatel dobrovolně sdělí Správci a zadá při registraci do aplikace, a dále údaje a informace shromážděné Správcem při komunikaci s uživatelem a při využívání aplikace ze strany uživatele.

2.2. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

3. Účel zpracování osobních údajů
3.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatele pro následující účely:

   (a) registrace uživatele do aplikace a umožnění využívání aplikace uživatelem; tedy pro účely uzavření a plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a pro účely veřejného zájmu spočívajícího v zajištění funkčnosti aplikace (podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR);

   (b) komunikace s uživatelem a vyřizování a reagování na podněty uživatele učiněné prostřednictvím aplikace; tedy pro účely plnění smlouvy uzavřené s uživatelem (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a pro účely veřejného zájmu spočívajícího v zajištění spokojenosti uživatelů při využívání aplikace (podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR);

   (c) kontrola využívání aplikace ze strany uživatele a ochrana aplikace a práv Správce, a to na základě oprávněných zájmů Správce (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

   (d) informování uživatele o nových funkcích aplikace či službách zpřístupněných prostřednictvím aplikace, a pro účely veřejného zájmu spočívajícího v zajištění funkčnosti aplikace (podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR);

   (e) pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

3.2. Poskytnutí osobních údajů ze strany uživatele k výše uvedeným účelům je smluvním požadavkem. Uživatel nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje Správci poskytnout, bez jejich poskytnutí se ale uživatel nebude moci registrovat k aplikaci a využívat jejích funkcí a služeb.

4. Doba zpracování osobních údajů
4.1. Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, bude je Správce zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však Správce přestane používat, jakmile tato doba uplyne.

4.2. Správce používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů uživatelů:

   (a) Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele po dobu trvání jeho registrace k aplikaci;

   (b) po skončení registrace uživatele k aplikaci mohou být jeho osobní údaje dále zpracovávány z důvodu existence oprávněných zájmů Správce na ochraně aplikace a její funkčnosti, nebo do skončení soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k uživateli (podle toho, která skutečnost nastane později);

   (c) k informování uživatele o nových funkcích aplikace či službách zpřístupněných prostřednictvím aplikace budou osobní údaje uživatele zpracovávány do doby, než vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním;

   (d) osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uživatele bude Správce zpracovávat do doby, než uživatel udělený souhlas odvolá, nestanoví-li Správce kratší dobu zpracování.

4.3. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí stanovené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se osobní údaje nadále nezpracovávají.

5. Příjemci osobních údajů
5.1. Správce může předat osobní údaje uživatele příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Správce povinen předávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů.

5.2. Pro účely vyřízení Vašich podnětů učiněných prostřednictvím aplikace může Správce předat Vaše osobní údaje příjemcům, jejichž součinnost je nezbytná pro vyřešení Vašeho podnětu.

5.3. Správce je dále oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na žádost uživatele mu Správce poskytne informaci o těch zpracovatelích, kteří se podílejí na zpracování jeho osobních údajů.

5.4. Ke zpracování osobních údajů bude docházet výlučně v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud by mělo dojít k předání osobních údajů do třetí země mimo EHP, přijme Správce před uskutečněním předání vhodné záruky podle čl. 44 a násl. GDPR.

6. Práva uživatele
6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
 • Právo na přístup k osobním údajům:
  Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
 • Právo na opravu:
  Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • Právo na výmaz:
  Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas:
  Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 • Právo vznést námitku:
  Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování:
  V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
 • Právo na přenositelnost údajů:
  Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

6.2. Pokud se uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Odvolání souhlasu

Odvolat svůj souhlas můžete ZDE